Σανσιβέρια πράσινη

27

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ