Σανσιβέρια πανασέ XL

40

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ